Informace k předběžnému šetření v řízení o pozůstalosti:

Účelem předběžného šetření je provedení všech prvotních úkonů potřebných pro zjištění stavu zůstavitelova majetku a dluhů a pro zjištění jeho dědiců (příp. odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších dotčených osob).

  1. K předběžnému šetření je předvolávána osoba, která se postarala o vypravení pohřbu zůstavitele. Tuto osobu nám obvykle sdělí matriční úřad ve formě poznámky připojené k úmrtnímu listu. Je však možné, aby se k předběžnému šetření dostavily i další osoby, které uplatňují své dědické právo, příp. i jiné osoby, které mají informace o osobních a majetkových poměrech zůstavitele.
  2. Zanechal-li zůstavitel právní jednání pro případ smrti (typicky závěť, dědickou smlouvu,  prohlášení o vydědění, dovětek, listinu o ustanovení správce pozůstalosti atd.), přineste originál těchto listin s sebou (všechna jejich vyhotovení). 
  3. Zjistěte prosím data narození a adresy bydlišť manžela zůstavitele, dětí zůstavitele (příp. jejich dětí, pokud děti zůstavitele zemřely), rodičů zůstavitele, spolužijících osob zůstavitele, sourozenců (příp. jejich dětí, pokud sourozenci zůstavitele zemřeli), jsou-li.
  4. Vezměte s sebou doklady o majetku zůstavitele, tedy např. vkladní knížky, výpis z běžného účtu (nebo kartičku k účtu nebo alespoň informaci, u které banky je účet veden), listiny k cenným papírům, akcie v listinné podobě, smlouvy o penzijním připojištění, smlouvy o stavebním spoření, doklady ke zbraním, doklady k motorovým vozidlům apod. Není třeba nechat vyhotovovat výpis z katastru nemovitostí (soudní komisařka jej opatří sama).  
  5. Dále s sebou vezměte smlouvy o půjčkách, výzvy k zaplacení dlužných částek, exekuční příkazy a jiné podobné listiny týkající se dluhů zůstavitele a doklady o zaplacení nákladů spojených s pohřbem zůstavitele.
  6. K předběžnému šetření se dostavte i v případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek, nebo jen majetek nepatrné hodnoty.  
  7. K předběžnému šetření s sebou přineste předvolání a platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost.

Brno 18. ledna 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode